تنبک (18)

تومبا کونگا (3)

جیم بی (19)

داربوکا / تمپو (11)

درامز (55)

دف (15)

ساز های افکتی (14)

سایر سازهای کوبه ای (10)

کاخن (35)

هنگ درام (4)