تنبک (18)

تومبا کونگا (3)

جیم بی (19)

داربوکا / تمپو (12)

درامز (57)

دف (19)

ساز های افکتی (18)

سایر سازهای کوبه ای (14)

کاخن (39)

هنگ درام (6)