تنبک (17)

تومبا کونگا (3)

جیم بی (16)

داربوکا / تمپو (11)

درامز (55)

دف (18)

ساز های افکتی (11)

سایر سازهای کوبه ای (10)

کاخن (44)

هنگ درام (4)