ساز دهنی دیاتونیک (12)

سازدهنی ترمولو (6)

سازدهنی کروماتیک (11)