ساز دهنی دیاتونیک (18)

سازدهنی ترمولو (6)

سازدهنی کروماتیک (13)