ساز دهنی دیاتونیک (13)

سازدهنی ترمولو (6)

سازدهنی کروماتیک (12)